A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường triển khai thực hiện Đề án 06

Ngày 18/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị nêu: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án), Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ "về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trong năm 2023 và các năm tiếp theo", Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và đạt một số kết quả tích cực. Đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực thông tin công dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, cấp Căn cước công dân gắn chíp và tài khoản Định danh điện tử (VNeID) cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chưa đồng bộ; ngồi nhân lực phục vụ Đề án 06 còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn chậm...

Phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Đề án 06 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ xác định tại Đề án, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phát huy hơn nữa vài trò và chịu trách nhiệm đối với tiến độ, chất lượng triển khai thực hiện Đề án trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Đề án tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý.

Đẩy mạnh tuyên tuyền, phổ biến, quát triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai Đề án và lợi ích, hiệu quả của tài khoản định danh điện tử đối với đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vận động, hướng dẫn bằng hình thức phù hợp để Nhân dân từng bước chuyển sang sử dụng hồ sơ điện tử, tạo tiền đề để hình thành công dân số, xã hội số. Đẩy mạnh thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh (trước mắt, triển khai cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hoàn thành trong quý III/2023). Kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến; chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân chậm trễ, sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06.

Hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT đồng bộ, hiện đại

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được xác định tại Đề án 06 theo đúng lộ trình quy định. Trong đó:

Khẩn trương rà soát, sửa đổi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hành lang pháp lý, nhất là xây dựng quy trình, quy định để thực hiện chuyển đổi phương thức hoạt động theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ, nhất là các văn bản QPPL phục vụ triển khai Đề án số 06.

Tập trung rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận và hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đảm bảo quy định. Tập trung hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch, dữ liệu đất đai, nhà ở để xác thực, kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải quyết TTHC; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Tăng cường việc chi trả chế độ cho các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội, trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước; thanh toán viện phí, chi phí khám chữa, bệnh và thu học phí, thực hiện các khoản thu - chi khác không dùng tiền mặt bảo đảm mục tiêu, lộ trình quy định, gắn với thực hiện nghiêm túc việc sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp tích hợp thông tin Bảo hiểm y tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo đồng bộ, hiện đại. Trước mắt, ưu tiên xây dựng và hoàn thiện hạ tầng triển khai Đề án 06, nhất là thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, số hóa và tái sử dụng kết quả giải quyết TTHC theo quy định....

Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoan chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Đề án 06. Trong đó, phát huy vai trò xung kích, năng động, sáng tạo của đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực tham gia hướng dẫn công đồng thực hiện Đề án...

                                                                                                                     Nguồn; Trang TTĐT thành phố Kon Tum


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 20
Tháng 09 : 556
Tháng trước : 1.212
Năm 2023 : 11.841